معرفی

مشخصات فردی

احمد خاتمی

نام - نام خانوادگی : احمد   خاتمی

پست الکترونیکی : A_khatami@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت معلم

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

1377-1376/ مدیر گروه شبانه زبان ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی.

1390-1385/ مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی.

- 1385/ مدیر قطب علمی تاریخ ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی.

-1390/ رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.

-1394/ سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه شهید بهشتی.عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استاد

پایه : 28

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیأت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1374-11-01

احمد خاتمی
احمد خاتمی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استاد
^